jcharlesr75
Date Update Points
Nov 1st76,02276,022
Nov 2nd148,04972,027
Nov 3rd168,94620,897
Nov 4th175,1396,193
Nov 5th250,11774,978
Nov 6th330,59380,476
Nov 7th399,02468,431
Nov 8th487,42288,398
Nov 9th550,37462,952
Nov 10th605,41155,037
Nov 11th687,17681,765
Nov 12th752,57065,394
Nov 13th811,10058,530
Nov 14th905,77194,671
Nov 15th972,87867,107
Nov 16th1,055,37582,497
Nov 17th1,130,28274,907
Nov 18th1,202,21071,928
Nov 19th1,281,35579,145
Nov 20th1,296,71615,361