jcharlesr75
Date Update Points
Nov 1st59,77559,775
Nov 2nd59,7750
Nov 3rd313,161253,386
Nov 4th722,009408,848
Nov 5th1,143,757421,748
Nov 6th1,345,519201,762
Nov 7th1,653,284307,765
Nov 8th1,855,514202,230
Nov 9th1,855,5140
Nov 10th1,855,5140
Nov 11th2,181,705326,191
Nov 12th2,575,330393,625
Nov 13th3,039,695464,365
Nov 14th3,477,764438,069
Nov 15th3,918,161440,397
Nov 16th4,367,779449,618
Nov 17th4,815,808448,029
Nov 18th5,247,122431,314
Nov 19th5,674,307427,185
Nov 20th6,070,816396,509
Nov 21st6,476,019405,203
Nov 22nd6,869,131393,112
Nov 23rd7,277,883408,752
Nov 24th7,593,005315,122
Nov 25th7,972,939379,934
Nov 26th8,327,247354,308
Nov 27th8,820,418493,171
Nov 28th9,277,792457,374
Nov 29th9,620,724342,932