mmonnin
Date Update Points
Nov 1st00
Nov 2nd81,85581,855
Nov 3rd896,773814,918
Nov 4th1,678,607781,834
Nov 5th2,366,342687,735
Nov 6th3,122,375756,033
Nov 7th3,806,500684,125
Nov 8th4,510,928704,428
Nov 9th5,395,307884,379
Nov 10th6,150,065754,758
Nov 11th7,062,490912,425
Nov 12th7,769,728707,238
Nov 13th8,521,717751,989
Nov 14th9,333,768812,051
Nov 15th10,072,627738,859
Nov 16th10,829,594756,967
Nov 17th11,754,849925,255
Nov 18th12,463,034708,185
Nov 19th13,218,660755,626
Nov 20th13,298,18579,525